Venue

Gotenyama Ballroom
Tokyo Marriott Hotel
4-7-36, kitashinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo, 140-0001 Japan